Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

011/380-68-63

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ELEKTROMAGNETIKA

Staklena šipka

#EM1

Dužina: 30 cm
Prečnik: 15 ~ 18 mm

Staklena šipka – 1m

#EM1-2

Staklena šipka dužine 1m

Plastična šipka

#EM2

Dužina: 30 cm
Prečnik: 10 ~ 20 mm

Metalna šipka sa izolatorskom drškom

#EM3

Bimetalna traka

#EM3-2

Elektroskop

#EM5-1

Elektroskop je jedno od osnovnih nastavnih sredstava za izvođenje
demonstracionih ogleda iz oblasti elektrostatike.
Ovaj uređaj omogućava kvalitativnu procenu naelektrisanosti nekog tela

Elektroskop učenički

#EM5-2

Elektrometar sa kompletom delova

#EM6-1

Elektrometar predstavlja jedno od osnovnih nastavnih sredstava za izvođenje demonstracionih ogleda iz oblasti elektrostatike.
To je, ustvari, elektroskop koji ima skalu (1) za merenje skretanja kazaljke (2) i tako omogućava kvantitativnu procenu naelektrisanosti nekog tela.
Sastoji se od metalnog kućišta (3), zastakljenog sa prednje strane običnim, a sa zadnje mat-staklom.
Na gornjem delu kućišta nalazi se otvor sa probušenim izolatorskim čepom (4) kroz koji je provučena metalna šipka (5).
Kada se elektrometar ne koristi ili kada se pomera sa jednog mesta na drugo, kazaljka se mora “zakočiti” pomoću kočnice (6).
Naelektrisavanje elektrometra (i ostalih metalnih provodnika navedenih u donjem spisku) se vrši tako što se plastična šipka protrlja vunenom krpom, a zatim se sa njom dodirne metalna kugla, koja se nalazi na vrhu metalne šipke.
Razelektrisavanje elektrometra i ostalih metalnih dodataka se vrši dodirom ruke ili uzemljenog metalnog provodnika.

Uz elektrometar se isporučuju i sledeći delovi, kada se posebno naruče:

 • stativ sa izolatorskim nosačem (sl.2),
 • metalna kugla (sl.3),
 • šiljak za metalnu kuglu (sl.4)
 • konusni provodnik (sl.5),
 • provodnik sa izolatorskom drškom (sl.6),
 • izolatorska šipka (plastična) za naelektrisavanje elektrometra (sl.7),
 • “probno telo” (šipka sa koncem i “kuglicom” od stiropora) (sl.8).

Komplet delova za elektrometar

#EM6-2

Influentna mašina

#EM7

Perjanice za demonstraciju linija električnog polja

#EM8

Magneti - komplet

#EM10

Komplet se sastoji od 5 različitih magneta:

– prstenasti,
– potkovičasti,
– šipkasti,
– pločasti i
– valjkasti magnet.

Dimenzije magneta: 3 ~ 5 cm

Magneti potkovičasti

#EM10-1

Magneti šipkasti

#EM10-2

Magneti pojedinačno

#EM10-3

Neodijumski magnet valjak Ø10x10mm

#EM10-7

Neodijumski magnet valjak Ø10x2mm

#EM10-8

Neodijumski magnet valjak Ø7x5mm

#EM10-9

Neodijumski magnet valjak Ø5x12,5mm

#EM10-10

Neodijumski magnet kocka 5x5x5mm

#EM10-11

Neodijumski magnet valjak Ø10x20mm

#EM10-12

Neodijumski magnet pločica 20x10x3mm

#EM10-13

Neodijumski magnet kuglica Ø5mm

#EM10-14

Neodijumski magnet prsten sa konusnom rupom Ø2 x3mm

#EM10-15

Neodijumski magnet – Prsten sa konusnom rupom Ø20 x 3 mm.
Spoljašnji prečnik: Ø20 mm.
Unitrašnji prečnik: Ø7.5 mm ~ Ø4 mm.

Neodijumski magnet prsten sa konusnom rupom Ø12x3mm

#EM10-16

Neodijumski magnet – Prsten sa konusnom rupom Ø12 x 3 mm.
Spoljašnji prečnik: Ø12 mm.
Unitrašnji prečnik: Ø7.5 mm ~ Ø3.5 mm

Magnetna igla

#EM11

Držač igle od plastike sa plastičnom kapom.
Visina držača: 150 mm.
Dužina magnetne igle: 75 mm.

Teslin transformator

#EM16

Školska verzija Teslinog transformatora je atraktivno nastavno sredstvo za demonstraciju visokofrekventnih struja.
Može poslužiti i kao izvor visokog napona za izazivanje električnog pražnjenja u vazduhu – gasnim cevima

Demonstracioni ampermetar-voltmetar

#EM17

Ampermetar

#EM20

Klase 2.0
Kućište od robusne plastike sa zaštitiom od preopterećenja
i zaštitnom diodom od obrnutog polariteta
Utičnice: 4 mm (žica 1.5 mm)

Merni opseg: 0 – 50/500 mA / 5 A
Podeoci na skali: 1/10/100 mA
Dužina skale: 75 mm
Dimenzije: 100 x 140 x 90 mm

Voltmetar

#EM21

Klase 2.0
Kućište od robusne plastike sa zaštitiom od preopterećenja
i zaštitnom diodom od obrnutog polariteta
Utičnice: 4 mm (žica 1.5 mm)

Merni opseg: 3 V / 15 V / 30 V
Podeoci na skali: 0,1 V/1 V/1 V
Dužina skale: 75 mm
Dimenzije: 100 x 140 x 90 mm

Galvanometar

#EM22

Klase 2.0
Kućište od robusne plastike sa zaštitiom od preopterećenja
i zaštitnom diodom od obrnutog polariteta
Utičnice: 4 mm (žica 1.5 mm)

Merni opseg: -35 do +35 mV
Pointer – nulta tačka: u sredini skale
Podeoci na skali: 1/10/100 mA
Dužina skale: 75 mm
Dimenzije: 100 x 140 x 90 mm

Otpornici razni

#EM25

Otpornici na postolju 10,50,100 Ohm

#EM25-1

Maketa za izvođenje lab.vežbi iz oblasti električnih struja

#EM27

Proveravanje zavisnosti jačine struje od napona u kolu sa stalnim otporom
Omov zakon
Određivanje otpora otpornika u kolu merenjem napona i jačine struje
Vezivanje otpornika
Kirhofova pravila

Reokord sa klizačem

#EM28

Reokord sa klizačem za pokazivanje zavisnosti električnog otpora od dužine i debljine provodnika.

Koristi se u određivanju otpora pomoću metode Vitstonovog mosta.

Reostat sa klizačem

#EM29

Solenoidni kalemovi

#EM31

Elektromagnetna indukcija se može lepo demonstrirati uz pomoć solenoidnih kalemova.

Obični prekidač

#EM32-1

Taster prekidač

#EM32-2

Maketa sa otpornicima za ostvarenje redne i paralelne veze

#EM33-1

Ovde su dati otpornici različitih vrednosti koji se mogu koristiti za formiranje različitih električnih kola jednosmerne struje

Maketa - Električno kolo

#EM33-2

Sa maketom “elektično kolo” mogu se simulirati paralelne i serijske veze između različitih potrošača

Na maketi su naznačena mesta gde postoji mogućnost merenja struja i napona u zavisnosti od kombinacije otpora

Model generatora jednosmerne struje

#EM35

Model monofaznog generatora naizmenične struje

#EM36

Model trofaznog generatora naizmenične struje

#EM37

Ovo nastavno sredstvo je prepoznatljiv primer modela najvaznije primene elektromagnetne indukcije

Takođe se veoma efektno demonstrira proizvođenje trofazne struje i fazni pomeraj elektromotorne sile u svakoj fazi

Uređaj za demonstraciju Erstedovog ogleda

#EM38

Erstedovim ogledom se demonstrira postojanje magnetnog polja oko provodnika kroz koji teče struja

Uređaj za demonstraciju Amperove sile

#EM39

Ovo nastavno sredstvo omogućava da se na relativno lak način pokaže kako magnetno polje,
koje potiče od magneta, deluje na provodnik kroz koji protiče jednosmerna struja.
Iskakanje P provodnika iz ravnotežnog položaja posle njegovog uključenja u kolo električne struje
veoma ilustrovano pokazuje postojanje Amperove sile.

Uređaj za demonstraciju magnetnih linija sila

#EM40

Ovim uređajem se pokazuje da su magnetne linije magnetnog polja, koje stvara pravolinijski provodnik, zatvorene krive koje obuhvata provodnik

Uređaj za demonstraciju elektromagnetne indukcije

#EM42

Hofmanov aparat za elektrolizu vode

#EM44-1

Ovo nastavno sredstvo služi za demonstraciju elektrolize vodenih rastora,

električne provodjivosti tečnosti, u laboratoriji za određivanje elektrohemijskih ekvivalenata i slično

Hofmanov aparat za elektrolizu vode

#EM44-1

Ovo nastavno sredstvo služi za demonstraciju elektrolize vodenih rastora,

električne provodjivosti tečnosti, u laboratoriji za određivanje elektrohemijskih ekvivalenata i slično

Uređaj za elektrolizu bakar sulfata

#EM44-2

Aparatura za elektrolizu bakra sastoji se od staklenog suda sa elektrolitom

(prezasicen rastvor bakarsulfata u vodi kome se doda nekoliko kapi koncentrovane sumporne kiseline) u kome se nalaze dve elektrode od bakra

Leklanšeov element

#EM44-3

Gasne cevi za demonstraciju električnog pražnjenja u gasovima

#EM45

Gasne cevi za demonstraciju električnog pražnjenja u gasovima – komad

RLC maketa

#EM48

Ovo nastavno sredstvo omogućava realizaciju eksperimentalnih vežbi koje se odnose na Omov zakon za naizmenicnu struju

Moguće su paralelne (R, L i C), i redne (R, L, C) kombinacije elemenata

Komplet kablova sa banana utičnicama KKS-22/4

#EM49-1

Komplet kablova sa banana utičnicama KKS-22/4

Ovaj komplet sadrži više kablova za ostvarivawe različitih električnih kola i merenja.

Utičnice za spajanje (banane) omogućavaju ostvarenje čvornih tačaka sa velikim brojem grana.

Kablovi su izrađeni u skladu sa međunarodnim standardom (fi 4 mm), a zadovoljavaju mere zaštite i sigurnosti pri upotrebi u nastavi. Napravljeni su od licnaste žice sa plastičnom izolacijom na čijim krajevima su pričvršćene standardne banane sa kojima se može ostvariti elastična i kvalitetna veza sa odgovarajućom buksnom.

Komplet sadrži sledeće kablove različite dužine sa dodatnim elementima :

 

 1. deset kablova dužine 30 cm  sa po dve banane,
 2. pet kablova dužine 50 cm sa po dve banane,
 3. pet kablova dužine 75 cm sa po dve banane,
 4. dva kabla dužine 100 cm sa po dve banane,
 5. dva komada kratkospojnica i
 6. tri hvataljke, štipaljke (krokodila).

Komplet kablova sa banana utičnicama KKS-6/4

#EM49-2

Komplet kablova sa banana utičnicama KKS 6/4

Ovaj komplet sadrži više kablova za ostvarivawe različitih električnih kola i merenja.

Utičnice za spajanje (banane) omogućavaju ostvarenje čvornih tačaka sa velikim brojem grana.

Kablovi su izrađeni u skladu sa međunarodnim standardom (fi 4 mm), a zadovoljavaju mere zaštite i sigurnosti pri upotrebi u nastavi. Napravljeni su od licnaste žice sa plastičnom izolacijom na čijim krajevima su pričvršćene standardne banane sa kojima se može ostvariti elastična i kvalitetna veza sa odgovarajućom buksnom.

Komplet sadrži sledeće kablove različite dužine :

 1. dva kabla dužine 30 cm sa po dve banane,
 2. dva kabla dužine 50 cm sa po dve banane,
 3. dva kabla dužine 75 cm sa po dve banane.

Maketa za proveru Omovog zakona

#EM50

Visokonaponski izvor za napajanje gasnih cevi

#EM51

Van de Grafov generator

#EM52

Tehničke karakteristike:

– Izlazni napon: u zavisnosti od vlažnosti od 150 do 200 kV
– Dužina iskre: max 12cm
– Jačina kratkog spoja: oko  6 µA
– Prečnik kugle: 270mm
– Napajanje: 230 V AC
– Dimenzije: 720 x 325 x 225 mm
– Masa: 4kg

Sonde za osciloskop

#EM54

Magnetni opiljci

#EM55

Magnetni opiljci, pakovanje od 30g.

Žičani termoelement

#EM56

Uređaj za proučavanje provodljivosti elektrolita

#EM57-1

Magnetno polje - kubično

#EM59

Demo ploča magnetnog polja

#EM59-2

Metalna kugla na stalku Ø90mm

#EM61

Kontakt informacije

Copyright © Didatkis 2022 | Designed by: M-83 Izrada Sajtova