Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

011/380-68-63

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MEHANIKA

Čelične opruge različitih dimenzija i konstanti

#M1

Komplet čeličnih opruga, različitih dimenzija i konstanti.
Dimenzije: 5 ~ 15 cm

Opruga za demonstraciju talasa

#M1-2

Staklena cev sa vazdušnim mehom

#M2

Galilejev žleb

#M3

Galilejev žljeb je nastavno sredstvo pomoću koga se mogu demonstrirati i proučavati kinematika i dinamika klizanja i kotrljanja tela na strmoj ravni, sudari, zakoni održanja i sl. Veliki broj eksperimenata je moguće izvesti promenom nagibnog ugla, širine žljeba, momenta inercije tela koje se kotrlja i dužinom merenog puta. Eksperimenti se mogu lako i brzo ponavljati pošto merenje vremena može biti automatizovano digitalnim hronometrom.

Dužina: ~2m

Kolica metalna sa oprugom i pomoćnim priborom

#M4

Ovo nastavno sredstvo se sastoji od dvaju metalnih kolica, od kojih jedna imaju na sebi elastičnu oprugu, a druga mehanizam za njeno kačenje, zatim dva tega i dva drvena markera.

Uređaj za proveru zakona održanja energije pomoću kolica

#M5

Ideja provere zakona održanja mehaničke energije zasnovana je na pokazivanju da je smanjenje potencijalne energije tega koji se spušta u polju Zemljine teže jednako uvećanju kinetičke energije sistema. Ovde se koriste kolica sa promenljivom masom i sa zanemarljivo malim trenjem, koja se kreću po šinama. Merenje vremena može biti automatizovano preko digitalnog hronometra. Omogućeno je da se uz pomoć ovog nastavnog sredstva provere kinematički i dinamički zakoni translatornog kretanja. Ideja provere zakona održanja mehaničke energije zasnovana je na pokazivanju da je smanjenje potencijalne energije tega koji se spusta u polje Zemljine teže jednako uvaćanju kinetičke energije sistema.

Atvudova mašina

#M6

Ovo nastavno sredstvo na jednostavan način omogućuje eksperimentalno
proučavanje i demonstraciju osnovnih zakona mehanike.
Omogućeno je elektronsko merenje vremena uz upotrebu fotosenzora
čime se relativno lako mogu proveriti II Njutnov zakon
i kinematičke relacije kod translatornog kretanja tela.
Eksperimentalno proučavanje i demonstracija osnovnih zakona mehanike.

Visina: 100cm
Širina: 30cm

Uređaj za proučavanje zakona dinamike obrtnog kretanja

#M9

Ovde je primenjena horizontalna varijanta Oberbekovog točka čime je izbegnut uticaj Zemljinog gravitacionog polja na njegovu rotaciju. Uz standardnu promenu momenta inercije pomoću simetrično postavljenih i pokretnih valjaka, omogućena je i promena momenta sile (promenom mase tegova koji se kreću translatorno ili promenom radijusa diska). Fizičke osobine kojima se opisuje rotacija se mere indirektno preko veličina translatornog kretanja (v, a, F…). Omogućena je upotreba digitalnog hronometra sa fotosenzorima. Dinamički zakoni obrtnog kretanja.

Platforma za obrtno - komplet

#M9-1

Sredstvo za demonstriranje vrsta ravnoteže (komplet)

#M12

Uređaj za određivanje sile trenja – Strma ravan

#M13

Pomoću ovog nastavnog sredstva može se izvršiti niz demonstracionih ogleda u mehanici,a posebno eksperimenata vezanih za silu trenja (postojanje sile trenja, njena (ne)zavisnostod mase tela, veličine i vrste dodirne površine i dr.).

Dimenzije: 100 x 12 x 10 cm

Kuglice razne po prečniku, elastičnosti i vrsti materijala (komplet)

#M14

Matematičko klatno

#M16

Jednostavno nastavno sredstvo koje se najčešće koristi za demonstraciju oscilatornog kretanja u polju sile Zemljine teže. Može da posluži i za određivanje ubrzanja Zemljine teže, proučavanje nekih aspekata amortizovanog oscilovanja, kao i za mnoge druge eksperimente. Ovde do punog izražaja može doći inventivnost nastavnika i učenika.
Nastavno sredstvo koje se najčešće koristi za demonstraciju oscilatornog kretanja u polju sile Zemljine teže.

Klatno na elastičnoj opruzi

#M17

Klatno na elastičnoj opruzi predstavlja jednostavno nastavno sredstvo koje omogućava da se prouče pojava elastičnosti i harmonijsko oscilovanje.

Fizičko klatno

#M18

Ovo je nastavno sredstvo kojim se mogu proučavati karakteristike oscilatornog kretanja tela. Kako njegov period oscilovanja zavisi od ubrznja Zemljine teže, to se ono može iskoristiti za određivanje veličine tog ubrzanja. Primenom metoda tzv. reverzionog fizičkog klatna izbegava se određivanje momenta inercije, pa se problem određivanja ubrzanja g svodi na merenje perioda oscilovanja T pri njegovoj redukovanoj dužini. Karakteristike oscilatornog kretanja tela u polju sile Zemljine teže.

Uređaj za određivanje momenta inercije pomoću torzionog klatna

#M19

Pošto period oscilovanja torzionog klatna zavisi i od momenta inercije sistema u odnosu na osu oscilovanja, to se ovaj uređaj može koristiti (mereći period T) za određivanje Ix. Ovim uređajem se mogu izvoditi i drugi eksperimenti, vezani za oscilovanje torzionog klatna, određivanje momenta inercije fiksiranjem rastojanja d i određivanjem zavisnosti perioda oscilovanja od mase dodatnih valjaka, kao i određivanje zavisnosti perioda oscilovanja klatna od položaja šipke duž žice, itd.

Uređaj za određivanje modula elastičnosti

#M20

Ovo učilo daje mogućnost proučavanja elastičnih osobina materijala (metala). Primenom komparatora moguće je relativno lako i precizno određivanje Young-ovog modula elastičnosti. Tegovima iz priloženog kompleta može se menjati sila zatezanja, a modul elastičnosti odrediti korišćenjem grafika.

Uređaj za određivanje modula torzije

#M21

Za određivanje važne karakteristike materijala – modula torzije, iskorišćena je proporcionalnost između momenta sile i ugla uvrtanja žice. Za različite momente sile (različita masa tega koji izaziva uvrtanje) meri se ugao uvrtanja, pa se iz grafika linearne zavisnosti određuje modul torzije.

Monokord

#M22

Ovaj uređaj je namenje za određivanje frekvencije zvučne viljuške, ali se pomoću njega može demonstrirati i pojave rezonancije između zvučne viljuške i zategnute žice pri čemu je rezonancija pojača oscilovanjem vazdušnog stuba.

Kuntova cev sa ton generatorom

#M23-2

Ovim uređajem se može:

  • demonstrirati prenošenje zvuka kroz različite sredine,
  • demonstrirati pojava rezonancije,
  • demonstrirati stojeći talas u vazdušnom stubu preko Kuntovih figura,
  • odrediti brzinu zvuka u metalu itd.

Upotreba specijalnog ton-generatora TG-1 pojavu rezonancije čini zvučno jasnom
i omogućava formiranje bećeg broja Kuntovih figura.

Zvučna viljuška 440Hz L=120mm

#M24-1

Zvučna viljuška 440Hz, L = 120mm

Zvučne viljuške u koferu – set 8 komada

#M24-2

Zvučne viljuške u koferu – set od 8 različitih frekvencija.

Zvučna viljuška na rezonantnoj kutiji

#M24-3

Zvučna viljuška na rezonantnoj kutiji.
Frekvencija oscilacije 400 Hz.
Uz zvučnu viljušku isporučuje se 1 čekić.

Zvučna viljuška na rezonantnoj kutiji – komplet 2 komada

#M24-4

Zvučna viljuška na rezonantnoj kutiji – komplet 2 komada.

Zvučna viljuška na rezonantnoj kutiji – komplet 4 komada CDUR

#M24-5

Rotaciona vakuum pumpa sa staklenim zvonom na postolju

#M24-6

Uređaj za određivanje brzine zvuka u vazduhu pomoću vazdušnog stuba

#M26

Pomoću ovog uređaja se može doći do brzine zvuka u vazduhu ako se zna frekvencija zvučne viljuške kojom se pobuđuje na rezonantno oscilovanje vazdušni stub.

Magdeburška polulopta

#M26-1

Model mrtve petlje

#M27

Pomoću ovog nastavnog sredstva može se izvršiti niz demonstracionih ogleda u mehanici, a posebno eksperimenata vezanih za centrifugalnu silu, zakon održanja energije.

Klatno za rezonanciju

#M28

Klatno za rezonanciju predstavlja jednostavno nastavno sredstvo koje omogućava da se prouči pojava rezonancije.

Pribor za pokazivanje istovremenosti padanja po paraboli i vertikali

#M29

Balističko klatno

#M29-1

Demonstraciona talasna mašina

#M30-1

Demonstraciona talasna mašina - mala

#M30-2
  • Služi za demonstraciju kretanja talasa
  • Komplet sadrži 12 identičnih kuglica koje se mogu lako pomerati..
  • Dimenzije: 25 x 15x 15 cm

Uređaj za proučavanje prirodnih oscilacija

#M31

Uređaj za proučavanje amortizovanih oscilacija

#M32

Kontakt informacije

Copyright © Didatkis 2022 | Designed by: M-83 Izrada Sajtova