Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

011/380-68-63

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

NASTAVNI KOMPLETI – UREĐAJI

NASTAVNI KOMPLET – ELEKTRIČNA STRUJA

#V01

Nastavni komplet Električna struja služi za izvođenje demonstracionih ogleda i eksperimentalnih (mernih) vežbi iz oblasti električnih struja. Namenjen je školama svih profila kao nastavno sredstvo u redovnoj nastavi i za rad sa talentovanim učenicima u sekcijama. Komplet pokriva ukupno 12 vežbi, od kojih je 8 namenjeno redovnoj nastavi (predviđene planom i programom nastave fizike), a 4 radu sa talentovanim učenicima. Osim u nastavi fizike, uspešno se koristi u nastavi elektrotehnike i tehničkog obrazovanja.

Spisak vežbi:

 1. Električno kolo: a) otvoreno i zatvoreno kolo; b) merenje struje i napona
 2. Omov zakon
 3. Kirhofova pravila
 4. Vezivanje otpornika
 5. Naponsko-strujna karakteristika realnog izvora struje; unutrašnji otpor izvora
 6. Naponsko-strujna karakteristika izvora konstantnog napona i konstantne struje
 7. Ekvivalentne šeme izvora struje
 8. Prilagođavanje otpora izvora i potrošača; prenos električne snage
 9. Vitstonov most
 10. Kondenzator u kolu jednosmerne struje
 11. Kapacitet kondenzatora, veza između količine naelektrisanja, napona i kapaciteta
 12. RC kolo: a) karakteristike punjenja kondenzatora; b) karakteristike pražnjenja kondenzatora; v) vremenska konstanta RC kola

Komplet se sastoji od:

 • osnovnog uređaja sa izvorima konstantnog napona i konstantne struje
 • elemenata kola
 • mernog instrumenta (digitalni AVO – metar) i uputstva za rad.

NASTAVNI KOMPLET - ELEKTRIČNA STRUJA – OSNOVNI ZAKONI

#V02

Komplet je namenjen izvođenju pokaznih i mernih vežbi iz oblasti jednosmerne električne struje. Koncipiran je tako da u potpunosti pokriva gradivo iz ove oblasti kako u osnovnoj školi tako i u srednjim školama. Osim u nastavi fizike, uspešno se koristi u nastavi elektrotehnike i tehničkog obrazovanja. Komplet predstavlja zaokruženu celinu i pomoću njega je bez potrebe za dodatnim elementima moguće izvesti sledeće vežbe:

 • Merenje struje i napona u kolu
 • Omov zakon. Provera zavisnosti I=f(U)
 • Kirhofova pravila
 • Određivanje otpora u kolu pomoću voltmetra i ampermetra
 • Redna i paralelna veza otpornika

U sastav kompleta ulazi:

– maketa električnog kola sa kompletom kablova
– stabilizovani izvor napona 1.2V – 6V / 500mA
– voltmetar (digitalni AVO – metar)
– ampermetar (digitalni AVO – metar)
– uputstvo za rad
– Isporučuje se kao komplet ili pojedinačno.

UREĐAJ – MAKETA ZA REALIZACIJU OSNOVNIH ELEKTRIČNIH KOLA I REDNO I PARALELNO VEZIVANJE OTPORNIKA SA OTPORNICIMA I KABLOVIMA

#V03

Separat nastavnog kompleta Električna struja – osnovni zakoni (*stavka 2).

Uz dodatak izvora jednosmernog napona, voltmetra i ampermetra omogućava izvođenje sledećih vežbi:

– Merenje struje i napona
– Omov zakon. Provera zavisnosti I=f(U)
– Kirhofova pravila
– Određivanje otpora u kolu pomoću ampermetra i voltmetra
– Redna i paralelna veza otpornika
– Sa maketom se isporučuje odgovarajući komplet kablova.

NASTAVNI KOMPLET – NAIZMENIČNA STRUJA

#V04

Nastavni komplet Naizmenična struja služi za izvođenje eksperimentalnih (mernih) vežbi iz oblasti naizmeničnih struja.

Namenjen je školama svih profila kao nastavno sredstvo u redovnoj nastavi i za rad sa naprednim učenicima u sekcijama. Osim u nastavi fizike, može biti uspešno korišćen i u nastavi elektrotehnike i tehničkog obrazovanja.

Može se koristiti za individualni, grupni i frontalni način rada.

Pomoću kompleta se može izvesti ukupno sedam vežbi kojima je u potpunosti pokriveno gradivo iz oblasti naizmenične struje, i to:

-Termogeni (omski) otpor u kolu naizmenične struje.
-Kondenzator u kolu naizmenične struje. Kapacitivni otpor.
-Solenoid u kolu naizmenične struje. Induktivni otpor.
-Serijska veza R i C u kolu naizmenične struje
-Serijska veza R i L u kolu naizmenične struje
-Serijska veza R, L i C u kolu naizmenične struje. Rezonancija
-Transformator

Komplet se sastoji od:

-Osnovnog uređaja sa ugrađenim ton – generatorom, pojačavačem i AC – voltmetrom
-Elemenata kola
-Uputstva za rad

UREĐAJ - REDNA VEZA R, L i C – MAKETA

#V05

Uređaj Redna veza R, L i C – maketa je namenjen za proveru osnovnih zakona u kolu naizmenične struje. Maketa sadrži otpornik R, kalem induktiviteta L i 2 kondenzatora jednakog kapaciteta C. Elementi su postavljeni na ploču sa 6 kontaktnih tačaka označenih sa ① do ⑥. Sa 2 kratkospojnika KS1 i KS2 moguće je realizovati sledeće kombinacije elemenata kola:

RLC
RL(C+C)
RL(C||C)
RL
RC
R(C+C)
R(C||C)

gde (C+C) označava rednu, a (C||C) paralelnu vezu kondenzatora.

Koristeći ton generator (izvor sinusnog napona) i AC voltmetar (nisu deo kompleta) moguće je realizovati sledeće zadatke:

Provera Omovog zakona u kolu naizmenične struje

Određivanje rezonantne frekvencije RLC kola

Takođe je moguće proveriti i ekvivalentni kapacitet redne i paralelne veze kondenzatora koristeći podatke iz zadatka pod 2).

NASTAVNI KOMPLET – ELEKTRONIKA

#V06

Nastavni komplet Elektronika služi za izvođenje eksperimentalnih (mernih) vežbi iz oblasti elektronike. Namenjen je školama svih profila, u kojima se izučavaju osnovi poluprovodničke elektronike, kao osnovno sredstvo u redovnoj nastavi i za rad sa naprednim učenicima u sekcijama. Osim u nastavi fizike, može biti uspešno korišćen i u nastavi elektronike, elektrotehnike i tehničkog obrazovanja.

Korišćenjem kompleta mogu se izvesti sledeće vežbe:

PN spoj. Strujno – naponska karakteristika diode.

Strujno-naponska karakteristika Zener diode.

Strujno-naponska karakteristika svetleće diode (LED)

Izlazne karakteristike tranzistora. Strujno pojačanje.

Komplet se sastoji iz osnovnog uređaja, 2 merna instrumenta (digitalni AVO – metri), elemenata kola i uputstva za rad.

Osnovni uređaj sadrži dva stabilisana izvora napona (5V i 15V sa mogućnošću regulacije od 0-15V pri rezoluciji od 0,01V), digitalni voltmetar (0-20V) unutrašnjeg otpora 10MΩ i ploču za spajanje elemenata kola.

TESLIN TRANSFORMATOR SA IZVOROM ZA NAPAJANJE

#V07

Teslin transformator (Teslin indukcioni kalem) sa izvorom za napajanje predstavlja atraktivno i veoma upotrebljivo učilo koje treba da nađe mesto u svakom školskom kabinetu.

Namenjen je, pored demonstracije Teslinih visokofrekventnih struja, za izvođenje demonstracionih ogleda iz oblasti električnih i elektromagnetnih pojava.

Osim indukcionih kalemova, uređaj sadrži kompletan izvor napajanja zbog čega prestaje potreba za korišćenjem posebnih izvora. Na ovaj način je u velikoj meri pojednostavljeno rukovanje i korišćenje i značajno snižena ukupna cena uređaja.

Pomoću osnovnog uređaja i pripadajućeg pribora mogu se, pored ostalog, ilustrovati ili demonstrirati sledeći pojmovi i pojave:

-Elektromagnetno polje
-Dejstvo šiljaka
-Proboj u gasu
-Faradejev kavez
-Elektromagnetska indukcija

NASTAVNI KOMPLET – ELEKTROMAGNETIZAM

#V08

Nastavni komplet Elektromagnetizam služi za izvođenje pokaznih vežbi iz oblasti elektromagnetizma. Namenjen je osnovnim i srednjim školama svih profila. Osim u nastavi fizike može se koristiti u nastavi elektrotehnike i tehničkog obrazovanja.

Pomoću kompleta mogu se ilustrovati ili demonstrirati sledeći pojmovi ili pojave:

-Linije sila magnetnog polja pravolinijskog provodnika, kružnog provodnika i solenoida
-Elektromagnet
-Elektromagnetna indukcija
-Lencovo pravilo
-Magnetne osobine materijala
-Transformator

Osnovu kompleta čini izvor napona 5V AC/ 3V DC 16A i sledeći pribor:

-Pravolinijski i kružni provodnik i solenoid na pleksiglasu
-Komplet kalemova
-Magnetna šipka
-Aluminijumska šipka
-Gvozdeni prah
-Komplet provodnika
-Uputstvo za rad.

Uz komplet se isporučuje gratis Galvanometar – mikroapermetar (nulti)

UREĐAJ ZA PRIKAZIVANJE MAGNENTIH LINIJA SILE SOLENOIDA

#V11

Separat nastavnog kompleta Elektromagnetizam.

Uz dodatak odgovarajućeg izvora DC napona omogućava vizualizaciju magnetnih linija sila solenoida. Postavljanjem uređaja na grafoskop slika se može projektovati u krupnom planu na platno ili zid učionice.

Uz uređaj se isporučuje komplet kablova za spajanje i kutija sa gvozdenim prahom.

TANGENTNA BUSOLA

#V12

Tangentna busola je uređaj za određivanje horizontalne komponente magnetnog polja (indukcije) zemlje.

Uređaj se sastoji od kalema, datog poluprečnika i broja namotaja, učvršćenog na masivno plastično postolje i magnetne igle (kompasa).

Priloženo uputstvo za korišćenje omogućava jednostavno korišćenje uređaja.

NASTAVNI KOMPLET ZA DEMONSTRACIJU ERSTEDOVOG OGLEDA, DEJSTVA MAGNETNOG POLJA NA PROVODNIK SA STRUJOM I UZAJAMNOG DEJSTVA PARALELNIH PROVODNIKA

#V13

Komplet je namenjen školama svih nivoa i služi za izvođenje pokaznih ogleda iz oblasti magnetnog dejstva električne struje. Sa pripadajućim elementima moguće je demonstrirati Erstedov ogled, dejstvo magnetnog polja na provodnik sa strujom i uzajamno dejstvo dva provodnika sa strujom. Osim u nastavi fizike, uspešno se koristi u nastavi elektrotehnike i tehničkog obrazovanja.

Sastavni delovi kompleta su:

 • Osnovni uređaj sa parom kalemova (provodnika) i magnetnom iglom (kompasom)
 • Izvor napona 0-12V, 5A
 • Potkovičasti magnet
 • Otpornik za ograničenje struje
 • Kablovi za spajanje
 • Uputstvo za rad

Isporučuje se kao komplet ili pojedinačno.

POTKOVIČASTI MAGNET (l=130mm, d=60mm)

#V14

MAGNETNA IGLA – KOMPAS

#V15

UREĐAJ ZA DEMONSTRACIJU ELEKTROMAGNETSKE INDUKCIJE

#V16

Uređaj sadrži kalem (n=1500 namotaja) sa priključnim buksnama na odgovarajućem postolju i magnentu šipku.

Uz dodatak galvanometra ili mikroampermetra sa nulom na sredini skale može se demonstrirati zakon elektromagnetne indukcije.

UREĐAJ ZA DEMONSTRACIJU ERSTEDOVOG OGLEDA I UZAJAMNOG DEJSTVA PROVODNIKA SA STRUJOM

#V17

Separat nastavnog kompleta za demonstraciju Erstedovog ogleda (stavka 13).

Uz dodatak odgovarajućeg izvora DC napona može se demonstrirati Erstedov ogled i uzajamno dejstvo provodnika sa strujom.

Sadrži horizontalni provodnik sa priključnim buksnama, stub sa parom kalemova (provodnika) na fleksibilnim kablovima i magnetnu iglu (kompas). Razvodna ploča na vrhu stuba omogućava vezivanje kalemova tako da se demonstrira njihovo privlačenje ili odbijanje.

Uz dodatak potkovičastog magneta lako se demonstrira dejstvo magnetnog polja na provodnik sa strujom.

NASTAVNI KOMPLET VITSTONOV MOST – MERENJE ELEKTRIČNOG OTPORA

#V18

Vitstonov most je električno kolo namenjeno preciznom merenju električnog otpora. Ovaj sklop je deo različitih mernih sistema pomoću kojih se mogu meriti mnoge fizičke veličine ukoliko se pogodnim davačem (senzorom) pretvore u električni otpor. Iz ovog razloga je Vitstonov most našao mesto u programima nastave fizike i elektrotehnike u školama različitih nivoa i profila.

Komplet Vitstonov most sadrži:

 • Osnovni uređaj (sa izvorom napajanja, preciznim desetoobrtnim potenciometrom i elementima kola)
 • Galvanometar (mikroampermetar) nulti
 • Kablovi za spajanje
 • Uputstvo za rad

Pomoću uređaja je moguće izmeriti električne otpore priloženih otpornika i otpore njihove redne i paralelne veze.

Umesto galvanometra (mikroampermetra) nultog, isporučujemo digitalni AVO metar sa opsegom 200μA, što omogućava lakše i preciznije određivanje nule.

OTPORNIK ZA OGRANIČENJE STRUJE 1Ω , 50W

#V20

Snažni otpornik na aluminijumskom hladnjaku sa priključnim buksnama namenjen je za ograničenje struje u kolima sa malim električnim otporom.

UREĐAJ ZA DEMONSTRACIJU POLARIZACIJE SVETLOSTI

#V21

Uređaj za demonstraciju polarizacije svetlosti sadrži dva polarizatora (polaroid folija). Jedan je fiksiran na ulazu u cev uređaja i ima ulogu polarizatora, a drugi je postavljen u cilindrični držač koji može da se obrće oko ose cevi uređaja i predstavlja analizator. Ispred analizatora je učvršćena ugaona skala koja omogućava očitavanje ugla zakretanja analizatora.

Cev sa polarizatorom i analizatorom je postavljena na masivno trokrako postolje.

Priloženo uputstvo za rad omogućava jednostavno i lako korišćenje uređaja.

NASTAVNI KOMPLET – OPTIČKA KLUPA sa priborom

#V23

Nastavni komplet Optička klupa sa priborom služi za izvođenje eksperimentalnih (mernih) vežbi i demonstracionih ogleda iz oblasti geometrijske i talasne optike.

Namenjen je školama svih profila i nivoa u kojima se izučavaju osnovi optike. Osnovu kompleta čine kvalitetna optička klupa i dva izvora svetlosti (halogeni kolimisani izvor snage 30W (50W) i poluprovodnički laser λ=652nm). Sa optičkim i mehaničkim elementima, koji su deo kompleta, moguće je izvesti sve vežbe predviđene planovima i programima nastave fizike u osnovnim i srednjim školama, i to:

 • Formiranje lika kod sabirnog sočiva
 • Određivanje žižne daljine sabirnog sočiva
 • Određivanje žižne daljine rasipnog sočiva
 • Nedostaci sočiva
 • Optička prizma
 • Totalna refleksija
 • Difrakcija svetlosti; optička rešetka
 • Određivanje talasne dužine svetlosti pomoću optičke rešetke

NASTAVNI KOMPLET - FRANK-HERCOV OGLED

#V24

NASTAVNI KOMPLET - DIFRAKCIJA SVETLOSTI – OPTIČKA REŠETKA

#V25

Komplet je namenjen školama svih nivoa i služi za proveru osnovnih zakona talasne optike. Sastoji se od male optičke klupe sa zaklonom, poluprovodničkog lasera (λ≈650nm) sa izvorom za napajanje, holografske optičke rešetke (n=500mm-1) na pokretnom nosaču i uputstva za rad. Merenjem odgovarajućih rastojanja može se odrediti talasna dužina laserske svetlosti ili konstanta optičke rešetke.

IZVOR VISOKOG NAPONA ZA NAPAJANJE GASNIH CEVI

#V29

Induktor je elektronska verzija Rumkorfovog induktora, uređaja koji je obavezan deo školskog kabineta za fiziku. Kako su mehanički delovi zamenjeni odgovarajućom elektronikom, uređaj radi pouzdano, bez potrebe za bilo kakvim podešavanjem.

Dobijeni visoki napon je dovoljan da pobudi sve tipove cevi za pražnjenje pri niskom pritisku. Uređaj se napaja iz gradske mreže, savremeno je dizajniran i bezbedan za korisnika.

KOMPLET KABLOVA – VELIKI

#V30

Komplet kablova je neophodan pribor u svakom školskom kabinetu. Služi za formiranje električnih kola i povezivanje različitih uređaja. Sastoji se od 8 parova raznobojnih kablova sa raznim vrstama priključaka (banan – banan, banan – štipaljka, štipaljka – štipaljka), oklopljenog kabla BNC – banan i ispitnog šiljka.

KOMPLET KABLOVA – MALI

#V31

GALVANOMETAR – MIKROAMPERMETAR (NULTI)

#V32

Mikroampermetar sa nulom na sredini skale u zaštitnoj kutiji sa priključnim buksnama.

Isporučuje se, na zahtev, u dve vrednosti osetljivosti 200μA-0-200μA ili 500μA-0-500 μA.

DIGITALNI AMPER-VOLT-OM METAR (AVO)

#V33

ELEKTROSTATIČKO KLATNO

#V34

REOSTAT SA KLIZAČEM (300, 500, 1000 Ω ) 150W

#V35

Standardni laboratorijski reostati snage 150W sa linijskim kliznim kontaktom.

REOSTAT SA KLIZAČEM (OBRTNI) 1kΩ/10W F80mm

#V36
 • Laboratorijski reostat 1kΩ /10W sa kružnim kliznim kontaktom.
 • Ugrađen je u zaštitnu kutiju sa priključnim buksnama i preglednom kružnom skalom.
 • Sadrži snažni zaštitni otpornik 10Ω /10W vezanim na red sa reostatom unutar kutije.

LABORATORIJSKI IZVOR ZA NAPAJANJE AC/DC 0-30V/3A (5A) SA UGRAĐENIM VOLTMETROM ZA NAIZMENIČNI I JEDNOSMERNI NAPON

#V37

Laboratorijski izvor za napajanje AC/DC 30V/5A predstavlja univerzalni izvor naizmeničnog i jednosmernog napona namenjen za napajanje demonstracionih (pokaznih) i mernih vežbi u nastavi fizike i elektrotehnike. Dimenzionisan je tako da pokriva sve potrebe u školskim laboratorijama, pa je neophodan uređaj u školama svih nivoa i profila.

Izvor je kontinualno podesiv u granicama od 0 – 30V (AC) i od 0 – 40V (DC), sa trajnom dozvoljenom strujom od 5A (8A).

Izvor naizmeničnog napona je galvanski odvojen od mreže, što obezbeđuje maksimalnu sigurnost rukovaoca, a zaštićen je prekostrujnim automatskim osiguračem od 3A (5A). Očitavanje podešenog napona se vrši ugrađenim AC digitalnim voltmetrom sa rezolucijom od 0,1V.

Izvor jednosmernog napona je filtriran bogato dimenzionisanim π-filterom, a zaštićen je odgovarajućim prekostrujnim osiguračem. Očitavanje podešenog napona se vrši ugrađenim DC digitalnim voltmetrom sa rezolucijom od 0,1V.

Na zahtev, laboratorijski izvor se isporučuje u nekoliko varijanti sa različitim vrednostima napona i struja.

PROMENLJIVI TRANSFORMATOR – VARIJAK 0-250V/2A

#V38

Promenljivi transformator (varijak) u metalnoj kutiji sa zaštitnim prekostrujnim osiguračem.

ISPRAVLJAČ 0-12V, 5A

#V41

Izvor za napajanje 0-15V/5A DC sa zaštitnim prekostrujnim osiguračem

ISPRAVLJAČ STABILISANI 0-15V/2A (UGRAĐENI A i V-METAR)

#V42

ISPRAVLJAČ STABILISANI 1,2-6,5V/ 0.5A

#V43

Stabilisani izvor za napajanje sa preciznim podešavanjem izlaznog napona (desetoobrtni potenciometar sa numeričkim pokazivačem) i elektronskom zaštitom.

IZVOR ZA NAPAJANJE 8V AC I 5V DC/1,5A STABILISANI

#V44
 • Izvor za napajanje  8V AC i 5V DC sa elektronskom zaštitom stabilisanog DC izvora.
 • Ugrađen je u zaštitnu kutiju sa priključnim buksnama.

IZVOR ZA NAPAJANJE 12V AC I 12V DC/1,5A STABILISANI

#V45
 • Izvor za napajanje 12V AC i 12V DC sa elektronskom zaštitom stabilisanog DC izvora.
 • Ugrađen je u zaštitnu kutiju sa priključnim buksnama.

UREĐAJ ZA DESTILACIJU VODE SA PLATINSKIM ELEKTRODAMA
(HOFMANOV APARAT)

#V46

UREĐAJ ZA PROUČAVANJE PROVODLJIVOSTI ELEKTORLITA

#V48

Separat nastavnog kompleta za demonstraciju provođenja elektrolita, elektrolizu bakar sulfata i proveru Faradejevog zakona elektrolize (stavka 47).

Sadrži staklenu kadu sa bakarnim elektrodama na odgovarajućim držačima, zaštitni otpornik 2oma/30W i komplet kablova za spajanje.

METER ZD1301 – DIGITALNI FREKVENCMETAR-BROJAČ-HRONOMETAR

#V49

Instrument je namenjen za merenje frekvencije, broja obrtaja u minuti, perioda oscilovanja matematičkog klatna, vremena i događaja ili impulsa iz Gajgerove cevi. Sva podešavanja vrše se tasterima osetljivim na dodir.

Frekvencmetar je predviđen za merenje frekvencije TTL signala od 1Hz do 10MHz, pri rezoluciji od 1Hz. Brojač obrtaja u minuti, merač perioda oscilovanja i hronometar kao senzor koriste optičku sondu (optička sonda za METER ZD1301A i METER ZD1402 – stavka 50). Maksimalni broj impulsa po jednom obrtu kod brojača impulsa je 30. Maksimalni broj perioda kod merača perioda oscilovanja je 100. Kod hronometra moguće je priključiti maksimalno 8 optičkih kapija. Priključivanje više od jedne kapije vrši se pomoću odgovarajućeg razdelnika. Postoji razdelnik sa 4 (Razdelnik za optičke kapije sa 4 ulaza – stavka 51 za METER ZD1301A i METER ZD1402) i razdelnik sa 8 ulaza (razdelnik za optičke kapije sa 8 ulaza – stavka 52 za METER ZD1301A i METER ZD1402) optičkih kapija. Gama brojač meri vreme i broj impulsa sa Gajgerove cevi (Gajgerova cev CTC-5 za METER ZD1301A i METER ZD1401 – stavka 54). Svako registrovanje praćeno je zvučnim signalom. Brojač događaja meri broj nekih događaja u zadatom intervalu vremena.

Instrument je pogodan za merenje vremena u eksperimentima kao što su:

 • Pravolinijsko kretanje (ravnomerno i ubrzano)
 • Strma ravan,
 • Slobodan pad,
 • Elastični i neelastični sudari,
 • Matematičko i fizičko klatno, kao i za merenje broja obrtaja i detekciju gama zračenja.

Uređaj sadrži:

 • Instrument METER ZD1301A
 • Nožice za instrument METER ZD1301A
 • Optičku sondu
 • Uputstvo za upotrebu

OPTIČKA SONDA ZA METER ZD1301 I METER ZD1402

#V50

RAZDELNIK ZA OPTIČKE KAPIJE SA 4 ULAZA

#V51

METER ZD1301 – DIGITALNI FREKVENCMETAR-BROJAČ-HRONOMETAR

#V52

METER ZD1401 – BROJAČ IMPULSA SA GAJGEROVE CEVI SA TAJMEROM

#V53

Instrument je namenjen za merenje impulsa sa Gajgerove cevi, kao i impulsa sa drugih davača. Instrument je predviđen za rad sa Gajgerovom cevi oznake STS-5 sovjetske proizvodnje (Gajgerova cev CTC-5 za METER ZD1301A i METER ZD1401 – stavka 54). Postoji mogućnost biranja intervala trajanja merenja i on se može podesiti od 1s do 600s. Instrument se može podesiti da radi i u kontinuiranom režimu (Inf). Podaci se prikazuju na sedmosegmentnom LED displeju. Prva grupa LED displeja (4 cifre) prikazuje odbrojane impulse, dok druga grupa LED displeja (3 cifre) prikazuje preostalo vreme.

Instrument je pogodan za eksperimente u kojima se:

 • Detektuje gama zračenje,
 • Meri apsorpcija gama zračenja,
 • Detektuje broj nekih događaja.

Uređaj sadrži:

 • Instrument METER ZD1401
 • Nožice za instrument METER ZD1401
 • Uputstvo za upotrebu

GAJGEROVA CEV CTC-5 ZA METER ZD1301 I METER ZD1401

#V54

Uz Gajgerovu cev isporučuje se set olovnih pločica sa odgovarajućim držačem, namenjenih za određivanje apsorpcije gama zraka.

HRONOMETAR ZA 4 OPTIČKE SONDE SA SONDAMA METER ZD1402

#V55

Instrument je namenjen za merenje vremena u milisekundama ili sekundama. Kao senzore koristi optičke kapije. Na instrument je istovremeno moguće priključiti 4 optičke kapije. Sa posebnim razvodnim kutijama (razdelnik za optičke kapije sa 4 ulaza za METER ZD1301A i METER ZD1402– stavka 49, razdelnik za optičke kapije sa 8 ulaza za METER ZD1301A i METER ZD1402 – stavka 58) istovremeno je moguće koristiti i do 16 optičkih kapija. Moguće je biranje prikaza izmerenog vremena t ili intervala vremena Δt.

Instrument je pogodan za merenje vremena u eksperimentima kao što su:

 • Pravolinijsko kretanje (ravnomerno i ubrzano)
 • Strma ravan,
 • Slobodan pad,
 • Elastični i neelastični sudari,
 • Matematičko i fizičko klatno

Uređaj sadrži:

 • Instrument METER ZD1402
 • Nožice za instrument METER ZD1402
 • Optičke sonde (4 komada)
 • Uputstvo za upotrebu

NASTAVNI KOMPLET - ZA ODREĐIVANJE PLANKOVE KONSTANTE - ZD1501

#V56

Nastavni komplet služi za određivanje Plankove konstante metodom merenja napona praga provođenja raznobojnih svetlećih dioda (LED) u funkciji talasne dužine ili frekvencije. Moguće je takođe određivanje talasnih dužina emitovane svetlosti iz vidljivog spektra, korišćenjem optičke rešetke (nastavni komplet difrakcija svetlosti – optička rešetka – br. 25). Nastavni komplet može da se koristi i za određivanje strujno-naponske karakteristike LED dioda. Nastavni komplet sadrži osam LED dioda različitih boja i to ultraljubičastu, plavu, zelenu, žutu, narandžastu, crvenu, kao i dve infracrvene diode. Za merenje napona na LED diodi komplet koristi ugrađeni voltmetar, a struja kroz diodu meri se ugrađenim mikroampermetrom.

Komplet sadrži:

 • Nastavni komplet za određivanje Plankove konstante ZD1501
 • Uputstvo za upotrebu

NASTAVNI KOMPLET - ZA DIGITALNU ELEKTRONIKU, LOGIČKA KOLA, FLIP FLOPOVI, DEKODER - ZD1801

#V57

Nastavni komplet služi za ispitivanje logike osnovnih i složenih logičkih kola, kao i za realizaciju i ispitivanje stanja flip-flopova i dvobitnog dekodera.

Nastavni komplet sadrži osnovna logička kola NE, I, ILI i složena logička kola NI, NILI i isključivo ILI. Sadrži integrisanu logičku sondu za određivanje prirode nepoznatog logičkog kola.

Nastavni komplet je pogodan za:

Ispitivanje tablice istinitosti:

 • osnovnih logičkih kola: NE, I, ILI, složenih logičkih kola: NI, NILI, isključivo ILI.

Realizaciju i ispitivanje stanja flip-flopova:

 • RS, taktovan RS, D, taktovan D flip-flop.
 • Realizaciju i ispitivanje stanja dvobitnog dekodera.
 • Određivanje nepoznate logike pomoću logičke sonde.

Komplet sadrži:

uputstvo za upotrebu,ploču sa integrisanim kolima i elementima za kontrolu logike:

integrisana kola u DIP14 kućištu:

 • CD4001 ili ekvivalent – NILI kolo,
 • CD4011 ili ekvivalent – NI kolo,
 • CD4070 ili ekvivalent – isključivo ILI kolo,
 • CD4071 ili ekvivalent – ILI kolo,
 • CD4081 ili ekvivalent – I kolo,kablove za povezivanje.

Napajanje ploče: USB punjač od 5V sa „mikro USB“ konektorom ili univerzalno napajanje od 6-24V sa DC konektorom.

NAPOMENA: USB punjač i napajanje sa DC konektorom ne dolaze u kompletu.

PROVERA GASNIH ZAKONA (BOJL – MARIOTOV ZAKON)

#V58

PROVERA GASNIH ZAKONA (ŠARLOV ZAKON)

#V59

MATEMATIČKO KLATNO SA PRECIZNIM KATETOMETROM

#V60

ZVUČNA VILJUŠKA f=100Hz l=190mm

#V61

Kontakt informacije

Copyright © Didatkis 2022 | Designed by: M-83 Izrada Sajtova